بەشەێ پادکەستی

هەورامان پادکەست

اپیزودێ پادکەستەکەیی

نەوەشی دنیاگیرێ

بەشوو یەکوو هەورامان پادکەستی

دەنگ
هاشم دەرویشی

هێرشو هەورامانی

بەشوو دوو پادکەستو هەورامانی

دەنگ
هاشم دەرویشی

کولبەری

بەشوو یەرێ پادکەستوو هەورامانی

دەنگ
هاشم دەرویشی

پالنگان

بەشوو چوارو پادکەستو هەورامانی

دەنگ
هاشم دەرویشی

شەبەکەهای ئجتماعی

بەشوو پەنجو پادکەستی باسو شبکەهای اجتماعی

دەنگ
هاشم دەرویشی

خاکوو هەورامانی نەورەشمێ

بەشوو ششو پادکەستی باسو خاکوو هەورامانی 

دەنگ
هاشم دەرویشی